Payment Details Policy

Information regarding our payment details policies.

1. Card Details Policy

HighStakes endeavour to protect the privacy and integrity of any date you have agreed to provide us.

2. Credit Card Storage data information

HighStakes commit to storing confidential information provided to us by our agreed users in the most secure manner possible.

3. How long your credit card details are stored

You can remove your details at any given point by contacting us. Without doing so we will keep them for a maximum of 8 years.

4. How your credit card details are stored

Your card details can be found within your HighStakes cashier and be used to facilitate payment transactions.

5. Change of terms

Upon the users agreement/request only will HighStakes change or update your details.

Thật không may, HighStakes

không có trong khu vực của bạn

US map

Chọn quốc gia

Kiểm tra luật pháp địa phương của quốc gia bạn cư trú trước khi đánh bạc ăn tiền thật.
Việc sử dụng VPN hoặc bất kỳ (các) công cụ nào để vượt qua quy tắc chặn này là vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và có thể dẫn đến tiền của bạn bị tịch thu, ngoài việc chấm dứt tài khoản của bạn.