Brand Guidelines

Here you will find our brand guidelines and assets related to the HighStakes brand.

Our Logo

Below you can find different versions of our logo, in PNG and Vector format.

Our Logo Reveals

Below you can find different versions of our logo reveals.

Our Colours

Below your will find the HighStakes Colour palette.

Primary

#D12B3C

Secondary

#1B1B23

Green

#8BC34A

Blue

#3772FE

Yellow

#FFC107

Our Fonts Info

We use Roboto Condensed for headings, Roboto for body text and Karla in buttons, navigation and forms.

Tournaments Headings

Below you can find links to our tournaments heading graphics

Table Skins

These are the available HighStakes table skins, now available for download.

Our Highstakes Girls

Below you can find some of the Highstakes Girls

WSOP Winners

Our WSOP Winners

HighStakes Nooni Girl one
HighStakes Nooni Girl one
HighStakes Nooni Girl one

Our Telegram Stickers

Below you can find links to our telegram sticker collections

Our Full Brand Guidelines

Click on the link below to download our full brand guidelines PDF.

picture_as_pdfDownload PDF

Thật không may, HighStakes

không có trong khu vực của bạn

HighStakes không khả dụng ở các khu vực sau:
Afghanistan, Curacao, Iran, Netherlands & USA

US map

Chọn quốc gia

Kiểm tra luật pháp địa phương của quốc gia bạn cư trú trước khi đánh bạc ăn tiền thật.
Việc sử dụng VPN hoặc bất kỳ (các) công cụ nào để vượt qua quy tắc chặn này là vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và có thể dẫn đến tiền của bạn bị tịch thu, ngoài việc chấm dứt tài khoản của bạn.